3.1. Kategória UTR (F2F) – tímové modely s plochým trupom

3.1.1. Definícia preteku tímových modelov s plochým tupom

 1. Súťaž tímových modelov s plochým tupom (ďalej len F2F), je súťažou, pri ktorej sú kvalifikačné lety nasledované finálovým pretekom, v ktorom súčasne letia tri modely v každom preteku. Modely letia v rovnakom kruhu, do ktorého vstupujú tímy zložené s jedného pilota a jedného mechanika. Vo zvláštnych prípadoch, sa môže pretek uskutočniť iba s dvoma tímami.
 2. Žiaden člen tímu nesmie byť členom iného tímu. Iba jeden z členov tímu smie byť takzvaným špecialistom. Modelár seniorskej vekovej kategórie sa považuje za špecialistu ak, sa umiestnildo:
 1. Súťažiaci juniorskej vekovej kategórie sa za špecialistu nepovažuje, ani ak sa umiestnil (-a) podľa niektorého z vyššie spomenutých kritérií.
 2. Pretek sa uskutoční na počet odlietaných okruhov zodpovedajúcich definovanú vzdialenosť a musí obsahovať medzipristátia na doplnenie paliva. Dosiahnutý čas potrebný na preletenie danej vzdialenosti je meraný a zapisovaný medzi signálom štartu a pristátím.
 3. Kvalifikačný pretek sa uskutočňuje na počet 100 okruhov, čo zodpovedá vzdialenosti 10 kilometrov. Finálový pretek prebieha 200 okruhov, čo zodpovedá 20 kilometrom. Dve medzipristátia (na doplnenie paliva) sú povinné počas kvalifikačných letov a päť medzipristátí počas finálového letu.
 4. Počas preteku zostáva pilot v strede letového kruhu a jeho jedinou povinnosťou je riadenie modelu. Mechanici sú umiestnení na vonkajšej strane kruhu, ako je uvedené v bode 3.1.2. Úlohou mechanikov je štartovanie a nastavovanie motora a dopĺňanie paliva počas medzipristátí a vo všeobecnosti, všetky ostatné potrebné činnosti, ktoré umožňujú modelu zúčastniť sa preteku. Motor musí byť štartovaný údermi ryky do vrtule.
 5. Počas preteku musí mať mechanik na hlave ochrannú prilbu, upevnenú bezpečnostným remienkom a prilba musí byť dostatočne pevná, aby vydržala náraz letiaceho tímového modelu.

3.1.2. Závodisko

Závodisko pre súťaž modelov F2F musí pozostávať, zo dvoch sústredných kruhov, výrazne vyznačených na zemi:

 1. Kruh používaný mechanikmi: polomer 19,60 m. Tento je nazývaný letový kruh a je rozdelený na šesť rovnakých sektorov po 60o (stupňov). V každom sektore je priestor na štartovanie a dopĺňanie paliva, v dĺžke jedného metra. Musí byť vyznačený na vonkajšej strane kruhu a je označovaný ako štartovisko
 2. Kruh pre pilotov: polomer 3 metre. Je nazvaný ako stredový kruh. Stred tohto kruhu musí byť vyznačený bielou farbou, ako kruhový bod, s priemerom 30 cm.

3.1.3. Definícia modelu UTR (F2F)

Model lietadla, poháňaný piestovým motorom, u ktorého vzniká vztlak pôsobením aerodynamických síl na nosné plochy. Nosné plochy, sú s výnimkou kormidiel počas letu nepohyblivé

3.1.4. Charakteristiky modelu UTR (F2F)

 1. Maximálny zdvihový objem motora: 2,5 cm3.
 2. Minimálna nosná plocha (St): 12 dm2
 3. Celková maximálna hmotnosť: 700 g
 4. Plochý trup: minimálna výška: 100 mm; maximálna šírka: 20 mm
 5. Motor musí byť samozápalný (diesel), s atmosférickým satím
 6. Vrtuľa musí byť bežne dostupná, plastová, prípadne plastovo – kompozitná. Laminátové vrtule (uhlík, sklo), rovnako ako aj kovové, nie sú dovolené
 7. Minimálny povolený priemer pristávacieho kolieska: 25 mm. Používanie kovových koliesok je zakázané
 8. Maximálne povolené množstvo paliva: 15 cm3. Povolená je iba jedna nádrž, ktorá obsahuje palivo a olej na mazanie motora
 9. Modely musia lietať proti smeru pohybu hodinových ručičiek
 10. Podvozok modelu musí umožňovať normálny štart a pristátie
 11. Model musí zodpovedať svojim stavom bodu 3.1.4 a – l, počas celej doby preteku, inak bude tím diskvalifikovaný
 12. Palivová nádrž, palivové trubičky a pripojené plniace ventily a zariadenia na zhasnutie motora, musia byť prístupné a spôsobilé na zmeranie celkového objemu, ako kompletný celok. Aké organizátor zistí, že palivový systém nie je prístupný k premeraniu, bude tím zo súťaže diskvalifikovaný
 13. Je odporučené model vybaviť účinným vypínaním motora, aby pilot mohol motor zastaviť pred úplným vyčerpaním paliva
 14. Pravidlo B.3.1. časti 4B kódu FAI, sa pre kategóriu F2F neaplikuje

3.1.5. Kontrola – technické overenie

 1. Dĺžka laniek: polomer letovej dráhy je 15,92 m. Táto dĺžka je meraná od osi riadiacej rukoväte, po os motora.
 2. Riadiaci mechanizmus: musí byť použitý systém dvoch oceľových riadiacich laniek. Najmenší priemer každého lanka (struny) musí byť 0,30 mm, s povolenou mínusovou toleranciou 0,011 mm. Ak sú použité stáčané lanká, musia byť zložené minimálne z troch prameňov (samostatných drôtov), s najmenším povoleným priemerom 0,34 mm, bez mínusovej tolerancie. Meranie sa musí realizovať mikrometrickým meracím prístrojom (mikrometer), s priemerom meracích čeľustí najmenej 5 mm, najviac 8 mm. Pred každým pretekom (kolom), musí byť vykonaná záťažová skúška riadiacich laniek a modelu silou, ktorá sa rovná 30 násobku hmotnosti modelu, maximálne však do 140 N. Riadiaca rukoväť musí byť postavená tak, aby vzdialenosť medzi jej osou a bodom zavesenia laniek, nebola väčšia ako 40 mm. Žiadne doplnkové spájanie, či stáčanie obidvoch riadiacich laniek navzájom nie je povolené medzi bodom výstupu laniek z modelu a bodu vzdialenému 300 mm od rukoväte. Použitie pohyblivých združovačov laniek od miesta výstupu na krídle a rukoväťou vo vzdialenosti maximálne 20 mm je povolené
 3. Palivový systém: objem palivového systému musí byť skontrolovaný meracím zariadením, vizuálnou kontrolou od vstupu nádrže a palivových trubiek. Kontrola bude vykonaná pred súťažou a overená po ukončení finále (systém bude naplnený palivom a odčerpané palivo zmerané odmerkou, alebo injekčnou striekačkou).

3.1.6. Organizácia preteku

 1. Tri kompletné tímy (vo zvláštnom prípade dva) poletia v každom preteku súčasne, podľa vylosovaného poradia. Kvalifikačné lety s menej ako tromi tímami, budú zaradené na koniec vylosovaného poradia, aby do kvalifikácie boli pripustené prednostne preteky troch tímov v jednom pokuse.
 2. Losovanie je zabezpečené tak, aby sa umožnila účasť iba jedného tímu danej národnosti v jednom kvalifikačnom preteku.
 3. Ak nie je možné zabezpečiť opakovaný pokus pre tím, zbor rozhodcov si vyžiada dobrovoľníkov na doplnenie počtu tímov na opakovaný pokus. Rozhodcovia F2F potom spomedzi dobrovoľníkov rozhodne losovaním na doplnenie tímov pre opakovaný pokus. Ak sa neprihlásia žiadni dobrovoľníci, tím môže opakovať pokus samostatne.
 4. Tímy dostanú možnosť preskúšania svojich motory pred vstupom do kruhu pod dohľadom organizátora, tak aby nerušili štartovaciu procedúru preteku. Mechanici sa nesmú pohybovať s naštartovaným modelom (prechádzať sa).
 5. Štartovisko 3.1.2. a) je obsadené jedným zo zúčastnených tímov. Prvý obsadzuje ľubovoľné štartovisko ten tím, ktorý bol vylosovaný ako prvý pre daný pretek. Ďalšie tímy si vyberajú voľné štartoviská podľa poradia v losovaní. Vybrané štartoviská sú označované ako obsadené, až do ukončenia celého preteku. Výber štartoviska pre finálový let sa určuje podľa výsledku v kvalifikačnom preteku. Prvý je tím s najrýchlejším časom, druhý je tím s druhým najrýchlejším časom, tretí ..., atď. V prípade zhody druhých najrýchlejších časov v kvalifikácii, bude rozhodovať výber poradia do finále.
 6. Po vstupe do letového kruhu, platí zákaz štartovania motorov, pokiaľ nebude vydaný pokyn štartérom (Circle Marshall) na zahrievanie motorov, prípadne ak to Circle Marshall povolí mimo stanoveného času.

3.1.7. Pretek od štartu ukončenie

 1. Každý tím má pridelených dvoch časomeračov. Ich stanovište je na vonkajšej strane letového kruhu, v blízkosti štartoviska modelu, ktorý majú sledovať. Sú určení na meranie času a počítanie preletených okruhov prideleného tímu
 2. Prvý signál štartéra oznamuje mechanikom začiatok zahrievania motorov po dobu 90 sekúnd. Druhý signál, vizuálny a akustický, oznamuje koniec času na zahrievanie motorov a nariaďuje mechanikom zastavenie motora
 3. Nasledujúcich 30 sekúnd je určených na záverečnú prípravu (doplnenie nádrží) a posledných 5 sekúnd Circle Marshall spätne odpočítava
 4. Štartovací signál dáva štartér vizuálne (mávnutím zástavy) a akusticky. Posledné 3 sekundy musia mechanici stáť vzpriamene pri svojich modeloch a piloti musia byť v podrepe na hranici stredového kruhu, s jednou rukou na zemi a rukoväťou tesne pri zemi tak, ako to zadefinujú rozhodcovia. Štartovací signál musí byť výrazný a krátky, tak aby umožnil presne meranie času (stlačenie stopiek)
 5. Model musí letieť v normálnej výške od dvoch do troch metrov, s výnimkou predlietavania, vzletu a pristátia
 6. Pilot musí držať ruku s rukoväťou v polohe kolmej k osi tela a v osi spájajúcej jeho plecia, ďalej musí byť poloha ruky v strede hrudníka a čela, s výnimkou predlietavania, vzletu a pristátia, kedy je povolená výnimka na tri okruhy
 7. Predlietavanie musí byť vykonávané jedine nadlietnutím. V žiadnom prípade nie je dovolené prekročiť výšku 6 metrov. Pilot predlietavaného modelu nesmie za žiadnu cenu brániť predlietavniu akýmkoľvek manévrom a musí urobiť predlietavajúcemu pilotovi miesto po ukončení predlietavania
 8. Model smie letieť najviac dva okruhy bez bežiaceho motora
 9. Pristáva sa vo vnútri letového kruhu a pristávajúci model má prednosť pred štartujúcim
 10. Model sa smie dotknúť zeme len so zastaveným motorom, predtým, než ho mechanik chytí
 11. Po chytení modelu, sa musí mechanik vrátiť na štartovisko, alebo na najbližšie štartovisko za miestom chytenia. Štartovisko sa považuje za obsadené, ak na ňom stojí mechanik, aj keď je jeho model vo vzduchu
 12. Po chytení modelu mechanikom a iba vtedy, je pilotovi dovolené vystúpiť jednou nohou von zo stredového kruhu
 13. Počas dopĺňania paliva, štartovania motora a pri vypúšťaní modelu, musí mechanik držať model v kontakte so zemou aspoň v jednom bode dotyku, stredovou osou mimo letový kruh. Počas tejto doby, musí byť pilot v podrepe v stredovom kruhu, s jednou rukou na zemi a rukoväťou a lankami čo najbližšie pri zemi (podľa definície rozhodcov), pokým model nie je vypustený
 14. Pretek končí po preletení stanoveného počtu okruhov všetkými súťažiacimi modelmi, najneskôr však, ak uplynul stanovený čas do konca preteku. Tento čas je stanovený na dobu 10 minút pre kvalifikačné lety a dobu 15 minút pre finálový pretek
 15. Keď model preletel stanovený počet okruhov, alebo po medzipristátí z akéhokoľvek dôvodu nemôže pokračovať v preteku, musí pilot zostať sedieť, alebo čupieť na vonkajšej strane stredového kruhu. Opustiť kruh môže iba po odlietaní všetkých účastníkov preteku, alebo v prípade, že mu to povolí Circle Marshall

3.1.8. Definícia oficiálneho letu

 1. Oficiálny let pre každého účastníka je zaznamenaný pokiaľ mu nebol priznaný pokus. Pokusy sú priznané podľa nasledovných kritérií:
 2. Ktorémukoľvek tímu v kvalifikačnom preteku, ktorý bol prerušený z dôvodu prekážky alebo kolízie, ktorú nezavinil
 3. Vo finále, ktoré bolo prerušené prekážkou alebo kolíziou, pred tým, než ktorýkoľvek z účastníkov dosiahne počet 100 preletených okruhov, bude finále zastavené. Všetci účastníci, okrem tých, ktorí boli diskvalifikovaní, majú priznaný pokus
 4. Ak pred preletením 50 okruhov v kvalifikácii ktorýmkoľvek z tímov a v preteku zostane iba jeden z tímov, pretek sa ukončí a tímu sa prizná pokus. Tímu, ktorému bol priznaný pokus, je povolená účasť v ďalšom preteku

3.1.9. Napomínanie - vylučovanie

Pri každom napomenutí oznámi vedúcemu družstva dôvod napomenutia, takže vedúci družstva to môže oznámiť mechanikovi. V prípade vážnych porušení pravidiel, majú rozhodcovia vylúčiť tím z preteku. Tím bude napomínaný:

 1. Ak pilot prekáža alebo bráni inému pilotovi v pohybe v letovom kruhu (napr.: bránením rukou druhému pilotovi pri štarte), alebo spôsobom riadenia svojho modelu bráni inému modelu v normálnom lietaní, pri štarte, alebo pristávaní
 2. Ak pilot nechodí do kruhu a stojí na rovnakom mieste (pivoting), napomáha modelu ťahaním tak, že pri chodení cúva, alebo chodí tak, že má trvalo stredový bod medzi sebou a modelom
 3. Ak spôsob letu pilota nie je súlade s bodom 4.G.7. f)
 4. Ak pilot fyzicky napomáha modelu pokusmi o zvýšenie jeho rýchlosti (ťahanie) počas oficiálneho preteku
 5. Ak počas štartu, alebo počas medzipristátia nie je jedna ruka na zemi a rukoväť a lanká čo najbližšie pri zemi tak, ako to zadefinujú rozhodcovia, môže byť tím vylúčený z preteku
 6. Ak výška letu prekračuje stanovené hodnoty
 7. Ak mechanik obsluhuje model mimo vyznačené štartovisko
 8. Ak pilot neuvoľní priestor pri predlietavaní inému predlietavajúcemu pilotovi po ukončení vlastného predlietavania
 9. Z dôvodu iného porušenia pravidiel

Tím bude z preteku diskvalifikovaný

 1. Ak pilot vystúpi zo stredového kruhu predtým, než mechanik chytí pristávajúci model a/alebo pilotov spôsob lietania nezodpovedá bodu 3.1.7 f) a 3.1.7 m)
 2. Ak mechanik vstúpi (oboma nohami) do kruhu, alebo je v kruhu viac ako 0,5 metra
 3. Ak mechanik dočahuje model pomocou akýchkoľvek predmetov
 4. Ak je predlietavanie robené inak ako nadlietavaním pomalšieho modelu
 5. Ak pilot predlietavaného modelu bráni akýmkoľvek spôsobom predlietavajúcemu modelu
 6. Ak niektorý člen tímu, jeho model, alebo lanká spôsobia kolíziu
 7. V prípade oddelenia akejkoľvek časti modelu, alebo ak model nezodpovedá bodu 3.1.4 a - i)
 8. Ak letí model viac ako dva okruhy so zastaveným motorom
 9. Ak mechanik zachytí model s bežiacim motorom, alebo ak sa takýto model dotkne zeme
 10. Ak po prebierke modelu tím použije diely, ktoré skontrolované pri registrácii; ak tím zmení charakteristiku, alebo špecifikáciu modelu inak, než je povolené pravidlami, čo môže viesť k uplatneniu napomenutí, alebo trestu podľa Všeobecnej časti kódu FAI
 11. Ak sa mechanik nespráva podľa bodu 3.1.7 k, l)
 12. Ak tím získa tri nazbierané varovania za priestupky počas preteku

3.1.10. Kvalifikácia a hodnotenie tímu

 1. Každý zúčastnený tím musí absolvovať najmenej jeden kvalifikačný pretek, aby sa kvalifikoval do finále. Súťaž bude organizovaná na dve kvalifikačné kolá a ak to určí organizátor, na tri
 2. Tri tímy, ktoré v kvalifikácii budú mať zapísané tri najlepšie časy, sa zúčastnia finále. Ak organizátor rozhodne, tri tímy, ktoré v kvalifikácii budú mať zapísané tri najlepšie časy, sa zúčastnia finále pre motory s oceľovým výbrusom
 3. Ak medzi kvalifikovanými tímami vznikne zhoda časov z predošlých kvalifikačných letov (po dvoch, alebo troch kvalifikačných kolách), prebehne medzi týmito tímami ďalšie kvalifikačné rozlietavanie, až kým nezostane príslušný počet tímov. V takomto prípade, bude urobené ďalšie losovanie
 4. Tento systém bude použitý iba v prípade, ak sa do finále kvalifikujú viac, ako tri tímy
 5. Tímy, ktoré sa zúčastnia finálových letov, budú umiestnené na začiatku tabuľky, podľa času dosiahnutého vo finálovom kole. Ostatné tímy budú hodnotené najlepšieho dosiahnutého času v kvalifikácii. Hodnotenie ktoréhokoľvek tímu, ktorý prekročil časový limit preteku, ale nebol diskvalifikovaný, bude robené podľa počtu dokončených okruhov. Ak vo finále bude diskvalifikovaných viac ako jeden tím,budú hodnotené podľa počtu ukončených okruhov. Diskvalifikovaný tím bude zaradený vždy za ktorýkoľvek tím, ktorý pretek ukončil bez diskvalifikácie
Poznámka: rozhodnutie rozhodcov musí byť porovnané s počítadlami okruhov, na zistenie počtu „legálne“ absolvovaných okruhov

3.1.11. Rozhodcova a časomerači

 1. Organizátor musí vymenovať zbor najmenej troch rozhodcov
 2. Pre každý tím budú určení dvaja časomerači ktorí budú vybavení elektronickými stopkami s presnosťou najmenej 1/100 sekundy a časovým limitom aspoň 15 minút
 3. Platný čas je vypočítaným priemerom dvoch časov nameraných oboma časomeračmi a zaokrúhlený na najbližšiu vyššiu desatinu 1/10 sekundy. Povolený je najväčší rozdiel 1 sekundy medzi dvomi časomeračmi. V prípade väčšieho rozdielu, má príslušný tím možnosť výberu vypočítaného priemeru, alebo opakovania preteku

3.1.12. Rozhodovanie zboru rozhodcov UTR (F2F)

 1. Rozhodcovia sú zodpovední za sledovanie správania každého tímu počas preteku. Tímy budú informované o napomínaniach vizuálnou signalizáciou. Najviac po troch napomínaniach bude tím diskvalifikovaný z preteku
 2. Napomínania a odvolania sú každému tímu potvrdené tromi farebnými svetlami:
 3. Zelené svetlo – prvé napomenutie (prvý priestupok)
 4. Oranžové svetlo – druhé varovanie (opakovanie predošlého priestupku, alebo nový priestupok)
 5. Červené svetlo – vylúčenie (opakovanie predošlých priestupkov, alebo nový priestupok)
 6. trestný čas 5 sekúnd bude udelený tímu, ktorý naštartuje motor už počas odpočítavania pred signálom štartu

3.1.13 Protesty

V prípade protestu, je rozhodnutie zboru rozhodcov záväzné a konečné pre všetkých účastníkov. Uplatňuje sa procedúra zaužívaná pri pretekoch podľa pravidiel FAI.