2.1 Kategória UŠ - upútané školné akrobatické modely

(Pravidlá SMČR)

2.1.1 Vekové kategórie

Kategória je určená pre všetky vekové kategórie

2.1.2 Definícia modelu

Ľubovoľný jednomotorový upútaný model poháňaný motorom s vnútorným spaľovaním, alebo elektromotorm; vztlak vzniká ako aerodynamická sila na nosných plochách, ktoré sú počas letu nepohyblivé (s výnimkou kormidiel). Model musí lietať predpísané obraty.

Maximálne rozpätie:1350 mm
Maximálne plošné zaťaženie:100 g/dm2
Maximálny objem motora:4,6 cm3
Povinný tlmič od:2,5 cm3
Maximálne napätie nezaťaženého zdroja pri elektropohone:42 V

Model musí byť vybavený pevným podvozkom, ktorý umožňuje bezpečný vzlet a pristátie. Model musí byť vhodne nezmazateľne označený menom pilota, alebo športovou licenciou (alebo FAI ID).

Súťažiaci môže použiť najviac dva modely, ktoré pred súťažou zaregistruje.

2.1.3 Riadiace lanká (struny)

Dĺžka laniek musí byť väčšia ako než 13 m a menšia, než 20 m. Meria sa od hrany držadla rukoväte, po os vrtule. Skúška pevnosti riadiaceho mechanizmu, rukoväte a laniek, sa vykonáva ťahom, ktorý zodpovedá päťnásobku hmotnosti modelu, najviac však 50 N (5 kp) najmenej raz v priebehu súťaže.

2.1.4 Bezpečnostné pravidlá

Usporiadateľ súťaže musí zreteľne vyznačiť stredový kruh pre pilota s priemerom 3 m.

Ďalej musí vhodným spôsobom zaistiť, aby sa v priebehu letu, nedostala iná osoba bližšie, ako 22 m od stredu kruhu.

Pilot modelu je povinný pred odštartovaním modelu upevniť si poistný remienok spájajúci zápästie s rukoväťou. Pri porušení tohto pravidla, je let anulovaný. Rovnako pri po pristátí, nesmie pilot odložiť rukoväť, kým pomocník nedrží model.
Pokiaľ model nepristál a nezastavil sa motor, nesmie súťažiaci opustiť vyhradený stredový kruh a uvoľniť si bezpečnostný remienok rukoväte. Pri porušení tohto pravidla bude súťažiaci štartérom napomenutý a pri opakovanom porušení diskvalifikovaný. Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci (obrázok).

2.1.5 Bodovanie

Let modelu hodnotia nezávisle na sebe dvaja bodovači. Počas letu je každý predpísaný obrat hodnotený známkami 0 až 10, s delením na 0,5 bodu. Hodnotenie oboch bodovačov sa sčítava.

Spôsob bodovania:

VýborneDobreChybneVynechaný prvok
10 – 87 – 43 – 10 bodov

Niektore obrata majú nadhodnotenie, ktoré sa pridelí, ak je obrat hodnotený aspoň jedným bodovačom hodnotou 4 a viac. Nadhondotenie sa pripočíta jeden krát, k súčtu bodov obidvoch bodovačov.

2.1.5.1 Tabuľka obratov a nadhonotení:

PorObratNadhondotenie
AVlnovky (3 okruhy)1
BNízky let (3 okruhy)0
CSviečka0
DLet na chrbte (3 okruhy)2
E1Súvratový oblúk0
E2 Súvrat1
E3 Opakovaný súvrat3
E4 Dvojitý súvrat4
6Premet1
F Dva premety2
7Obrátený premet1
Dva obrátené premety2
8Vodorovná osmička zjednodušená2
Vodorovná osmička3
9Zvislá osmička zjednodušená2
Zvislá osmička4
Osmička nad hlavou3
10Štvorlístok4

2.1.6 Definícia pokusu

Za pokus sa považuje, pokiaľ model nedokončil 1 úplný okruh po vypustení pomocníkom. Počas pracovného času má súťažiaci právo na neobmedzený počet pokusov.

2.1.7 Definícia platného letu

Let je platný, keď model dokončí jeden úplný okruh po vypustení pomocníkom.

2.1.8 Počet letov

Každý súťažiaci má právo na tri (3) platné lety vo vylosovanom poradí, platnom pre celú súťaž.

2.1.9 Počet pomocníkov

Každý súťažiaci má právo mať dvoch pomocníkov.

2.1.10 Prípravný a pracovný čas

Súťažiacemu musí byť oznámené zahájenie prípravného času najmenej 5 min pred výzvou na štart. Pracovný čas začína momentom, keď súťažiaci (alebo pomocník) dá znamenie, že súťažiaci alebo pomocník štartuje motor, najviac však 2 minúty po nastúpení do letového kruhu. Na vykonanie platného letu má súťažiaci šesť (6) minút pracovného času, po jeho prekročení sa neudeľujú žiadne body.

2.1.12 Letový program

Súťažiaci musí odlietať letový program skladajúci sa z povinných a výberových obratov v určenom poradí. Výberové obraty vyplní súťažiaci do bodovacích hárkov pred štartom. Každý letový obrat okrem vzletu a pristátia, usí súťažiaci ohlásiť zdvihnutím ruky 1 letový okruh vopred. Medzi jednotlivými letovými obratmi musí model preletieť najmenej 2 vodorovné okruhy.

Súťažiaci môže zvoliť štyri rôzne výberové obraty:

 1. Vzlet
 2. Vodorovný let
 3. Výškový let (3 okruhy)
 4. Výberový obrat
 5. Výberový obrat
 6. Výberový obrat
 7. Výberový obrat
 8. Pristátie
 9. Celkový dojem

2.2 Popis obratov

1) Vzlet

vzlet

Vzlet je správny, ak model prejde po zemi plynulo a bez poskako­vania vzdialenosť najmenej 4,5 metra a nie viac, než 1/4 okruhu. Odpútanie od zeme by malo byť hladké, bez náhleho odskočenia do vzduchu. Ďalej plynulo stúpať až do dosiahnutia normálnej letovej výšky (1,8 +/- 0,3 m). Obrat končí preletením modelu v miest, kde vzlet začal.

Chyby: Model sa po odštartovaní dotkne zeme, nestúpa plynulo, neprejde do vodorovného letu, „visí na vrtuli“, stúpa príliš pomaly, atď.

2) Vodorovný let (3 okruhy)

Let vo výške ramien pilota.

Chyby: kolísavá výška letu.

3) Výškový let (3 okruhy)

V priebehu troch po sebe nasledujúcich okruhov musia lanká zvierať so zemou uhol najmenej 45o. Stred kruhov, ktoré model opisuje, je priamo nad hlavou súťažiaceho. Najvyššie hodnotenie sa udelí, keď uhol laniek neklesne pod 45o a neprekročia 60o a letová hladina je stabilná.

Chyby: let pod úrovňou 45o, ale tiež keď sa letová hladina v priebehu troch okruhov mení. Pokiaľ sa model kedykoľvek počas troch okruhov dostane pod úroveň 30o, hodnotí sa obrat nulou.

Výberové obraty 4-7

Súťažiaci si pre môže zvolit výberové obraty pre každý let samostatne. Povolené obraty sú uvedené v popise výberových obratov.

8) Pristátie

Model rovnomerne klesá zo základnej letovej výšky a pristane hladko a bez odskakovania. Pri pristátí sa dotýka zeme iba podvozok. Havária alebo pristátie na predok trupu sú hodnotené nulou, ale ak model pristane dobre a prevráti sa až na konci dojazdu, zníži sa hodnotenie, ktoré by inak bolo udelené, o 20 %.

Chyby: Model odskočí od zeme. Akákoľvek časť modelu s výnimkou podvozku sa dotkne zeme. Ak sa model pri pristátí rozbije, pre­vrhne na chrbát, pristane na chrbte, alebo na spodku trupu, hodnotí sa obrat známkou 0 (nula). Klesanie zo základnej letovej výš­ky nie je plynulé a hladké, alebo je príliš krátke, či dlhé. Bodovač však môže vziať do úvahy, či došlo k týmto chybám pôsobením náhodných vonkajších vplyvov, bez toho, aby sa nejakej chyby dopustil pilot.

2.3 Popis výberových obratov 4-7

A) Vlnovky - 3 okruhy

Model preletí každý okruh s najmenej dvoma vlnami. V priebehu vĺn model stúpa a klesá pod rovnakým uhlom. Dolná letová hladina je vo výške ramien, v hornej zvierajú lanká uhol maximálne 60o.

Chyby: nedodržovanie letových hladín, rôzne tvary vĺn, malý počet vĺn. Pokiaľ model opakovane nedosahuje v hornej hladine úroveň 30o, hodnotí sa nulou.

B) Nízky let - 3 okruhy

Model preletí 3 okruhy vo výške pod 1 m, hodnotí sa dodržanie zvolenej výšky.

Chyby: Výška letu nie je pod hranicou 1m, model počas letu kolíše. Ak sa dotkne zeme, alebo vyletí nad 1m, hodnotí sa nulou.

C) Sviečka

sviečka

Model prejde zvislým stúpaním z normálnej letovej hladiny do letovej hladiny s uhlom laniek 45 až 60o a v tejto letovej hladine vykoná najmenej 1 úplný okruh. Najvyššie hodnotenie dostane za prevedenie obratu v hladine 60o.

Chyby:stúpanie nie je výrazné, model sa neudrží v hornej letovej hladine.

D) Let na chrbte - tri okruhy

Model musí preletieť tri stabilné okruhy letu na chrbte v základnej letovej výške. Do tohto obratu je ľubovoľné a nehodnotí sa.

Chyby: Výška letu nie je v normálnej letovej výške, alebo kolísa.

E) Súvraty - skupina obratov

suvratový oblúk

jednoduchý a opakovaný súvrat

dvojitý súvrat

E1) Súvratový oblúk: Obrat začína z normálnej letovej výšky prechodom do strmého stúpania na jednej strane letového kruhu, pokračuje plynulým prechodom do vodorovnej polohy v letovej výške 60o a do strmého klesania, končí vybraním na opačnej strane letového kruhu.

Chyby: obrat nezačne z normálneho vodorovného letu v základnej letovej výške, stúpa vlnito, neskončí na opačnej strane, ako začal. Model po vybratí "vypláve".

E2) Súvrat: Obrat začína z normálnej letovej hladiny zvislým stúpaním, preletí priamo nad hlavou pilota, zvisle klesá a vyberie do vodorovného letu v základnej letovej výške, na opačnej strane letového kruhu, ako začal. Dráha letu pri tomto obrate, musí prechádzať stredom letového kruhu, ideálne nad hlavou pilota.

Chyby: Obrat nezačne z normálneho vodorovného letu v základnej letovej výške, stúpa vlnito, nepreletí priamo nad hlavou pilota (nie je nad stredom kruhu), klesá vlnito, alebo nie kolmo. V závere model prepadne (stratí výšku), alebo "vypláve".

E3) Opakovaný súvrat: Obrat sa skladá zo dvoch súvratov spojených vodorovným letom v normálnej letovej výške v dĺžke ideálne 1/2 okruhu, aby boli oba súvraty vykonané po rovnakej letovej trase.

Chyby: Obrat nezačne z normálneho vodorovného letu v základnej letovej výške, stúpa vlnito, nepreletí priamo nad hlavou pilota (nie je nad stredom kruhu), klesá vlnito, alebo nie kolmo, miesto začiatku kolmého stúpania druhého súvratu nie je v rovnakom mieste, ako prvého. V závere model prepadne (stratí výšku), alebo "vypláve".

E4) Dvojitý súvrat: Obrat sa skladá zo dvoch súvratov spojených vodorovným letom na chrbte v normálnej letovej hladine, o dĺžke ideálne 1/2 letového okruhu, aby boli oba súvraty vykonané po rovnakej letovej trase.

Chyby:Viď opakovaný súvrat.

F) Premety - skupina obratov

premet

obrátený premet

F1) Premet: Obrat začína z normálneho vodorovného letu v základnej letovej výške, pokračuje po stúpavej kruhovej dráhe hore a opíše pravidelnú kružnicu pred pilotom. V hornej časti premetu dosahujú lanká uhol 60o a model je v polohe na chrbte, z ktorej pokračuje smerom dole po kruhovej dráhe. Obrat je zakončený v rovnakom mieste, v ktorom začal v normálnej letovej výške.

Chyby: Premet nie je kruhový. Dolná ani horná časť nie je v predpísanej výške, dráha nie je kruhová, alebo je neprimerane malá.

F2) Dva premety: Obrat začína z normálneho vodorovného letu v základnej letovej výške dva pravidelné, opíše dva kruhové premety na rovnakom mieste. Dolná časť premetov musí byť základnej letovej výške, z ktorej obrat začínal. V hornej časti majú mať lanká sklon najviac 60o.

Chyby: Premety nie sú kruhové, nezačínajú a nekončia v rovankom mieste. Dolná ani horná časť premetov nie je v predpísanej výške. Vrchol premetu prekročí maximálnu výšku 60o, prvý a druhý premet nemajú spoločný stred a dráha oboch nie je totožná, alebo sú neprimerane malé.

G) Obrátené premety - skupina obratov

G1) Obrátený premet: Obrat začína z vodorovného letu na chrbte v normálnej letovej výške, stúpa po kruhovej dráhe hore, do výšky 60o a model je v normálnej polohe, z ktorej potlačením prejde do do premetu smerom dole. Obrat je ukončený v rovnakom mieste, v ktorom začal. Povolený je variant, keď model začne a ukončí obrat v letovej výške 60o. Obrat je vykonávaný pred pilotom.

Chyby: obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, nezačne a neskončí v rovnakom mieste nie je kruhový, alebo je neprimerane malý.

G2) Dva obrátené premety: Model vykoná dva, po sebe nasledujúce obrátené premety, ktoré su vykonané po zhodnej dráhe.

Chyby: Obraty nie sú zahájený a ukončený v predpísanej výške, v rovnakom mieste, veľkosť premetov nie je rovnaká, nie sú kruhové, alebo sú neprimerane malé. Premety nie sú vykonané po rovnakej dráhe.

Pôvodný popis obratov v pravidlách SMČR je nesprávny, preto uvádzam popis iný

H) Vodorovné osmičky - skupina obratov

H1 - jednoduché osmičky

H2 - vodorovné osmičky

H1) Zjednodušená vodorovná osmička: Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model vykoná najprv 3/4 normálneho premetu, nasleduje jeden obrátený a 1 1/4 tlačeného premetu a nasleduje vybratie do vodorovného letu. Vrchná hrana premetov je vo výške 60o. Prvá 1/4 obratu sa nehodnotí.

Chyby: Obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, veľkosť premetov nie je taká, aby lanká v ich hornej časti tvorili uhol 60o, dráha modelu nie je kruhová, premety sú neprimerane malé a/alebo nie sú rovnako veľké.

H2) Vodorovná osmička: Obrat začína v normálnej letovej výške vykonaním normálneho premetu a pokračuje 1/4 premetom do mysleného styčného bodu dvoch premetov, odkiaľ nadväzuje celý tlačený premet, pričom maximálna výška obratu je 60o, až do styčného bodu, v ktorom sa premety stretávajú. V tomto bode obrat končí. Vyletenie z obratu môže pokračovať dokončením tlačeného premetu až po výšku 60o až do normálnej letovej polohy, odkiaľ model vyklesá do normálnej letovej výšky.

Chyby: Viď obrat H1.

I) Zvislé osmičky - skupina obratov

I1 - zjednodušená zvislá osmička

I2 - zvislá osmička

Veľkosť obratov: výška je výškový uhol 90o voči základnej letovej výške (orientačne - nad hlavou pilota)

I1) Zjednodušená zvislá osmička: Obrat začína v normálnej letovej výške polovicou normálneho premetu do výšky približne 45o, pokračuje celým tlačeným premetom do maximálnej výšky 90o - orientačne nad hlavou pilota. V spodnom bode horného premetu, nadviaže polovicou ťahaného premetu do miesta, z ktorého obrat začal.

Chyby: Obrat nie je zahájený a/alebo ukončený v predpísanej výške, dráha modelu v jednotlivých premetoch nie je kruhova, os obratu nie je zvislá, horný premet nedosiahne výšky 90o (nad hlavou pilota), alebo ju prekročí. Jednotlivé časti nie sú rovnakej veľkosti a ich tvar nenadväzuje jeden na druhý.

I2) Zvislá osmička:

Odporúčaný nástup do obratu: z normálneho letu v základnej výške vykonať 1/2 normálneho premetu, do výšky 45oa z tohoto miesta vykonať jeden celý premet z návratom do letovej výšky 45o. V tomto bode bude model v polohe na chrbte a nalseduje jeden tlačený premet, ktorý je ukončený opäť vo výške 45o. Vyletenie z obratu je ľubovoľné. Hodnotiť sa začína až od bodu, v ktormom je model na chrbte, vo výške výške 45o a takisto sa nehodnotí ani vyletenie z obratu.

Chyby: Obrat nie je zahájený a/alebo ukončený v predpísanej výške, dráha modelu v jednotlivých premetoch nie je kruhova, os obratu nie je zvislá, horný premet nedosiahne výšky 90o (nad hlavou pilota), alebo ju prekročí. Jednotlivé časti nie sú rovnakej veľkosti a ich tvar nenadväzuje jeden na druhý.

J) Osmička nad hlavou

osmička nad hlavou

Nástup do obratu je zo základnej výšky kolmým stúpaním ako do súvratu až do bodu nad pilotovou hlavou (90o uhol). Z tejto pozície model letí normálny premet, pričom spodná úroveň má byť vo výške 45o. Po opätovnom prelete nad hlavou pilota, nasleduje obrátený (tlačený) premet otočený voči prvému o 180o stranovo a ukončí opäť nad hlavou pilota. Po tomto prielete prejde do kolmého klesania a vyberie do normálnej letovej hladiny. Kolmé stúpanie do a kolmé klesane z obratu sa neboduje!

Chyby:

Priesečník premetov nie je kolmo voči stredu kruhu (nad hlavou pilota), premety nie sú rovnakej veľkosti, spodná hladina je vysoko alebo nízko, prípadne sú v nerovnakej výške.

K) Štvorlístok

štvorlístok

Veľkosť obratu: od základnej letovej výšky, až po vrchol myslenej pologule. Všetky premety sa letia ako 3/4 kružníc, s rovnakým polomerom.

Nástup do obratu si pilot môže zvoliť dvomi spôsobmi:

 1. plynulým nastúpaním do výšky predpokladaného vodorovného stredu celkového obratu a v tejto hladine zotrvá aspoň 1/4 kruhu, model pokračuje 1/4 normálneho premetu do polohy 9 hodín. Od tohto miesta začína samotný obrat
 2. z normálnej letovej hladiny kolmým stúpaním do polohy 9 hodín v mieste prvého premetu

Prvý 3/4 premet je ukončený vo výške približne 45o. Napojenie do nasledujúceho premetu pokračuje v rovnakej výške a nástup do obráteného premetu začína vo vzdialenosti jedného premetu. Znovu preletí 3/4 premetu a pokračuje kolmým stúpaním a v mieste dotyčnice s prvým, vykoná ďalšie 3/4 premetu. Po pokračuje v rovine letom na chrbte do miesta dotyčnice spodku prvého premetu a vykoná 3/4 premetu znovu do dotyčnice s druhým premetom a s vyletením kolmo nad stredom kruhu. Výletenie z obratu sa neboduje!

2.4 Celkové hodnotenie

Súčet dvoch lepších letov určuje poradie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok tretieho letu.