4.1 KATEGÓRIA SUM - športové upútané polomakety

4.1.1 Definícia a charakteristika modelu ŠUM

Športová upútaná polomaketa je zjednodušená zmenšenina skutočného lietadla ťažšieho ako vzduch s pevným krídlom, ktoré skutočne lietalo a nieslo človeka. Na označenie skutočného lietadla, podľa ktorého je model postavený, je používaný termín „predloha“. Hodnotenie sa skladá zhodnotenia podobnosti modelu s predlohou a zhodnotenia letových vlastností modelu.

4.1.2 Stavebné podmienky

Konštrukcia modelu je ľubovoľná, model môže byť postavený s plochým, ako aj priestorovým trupom, bez straty na hodnotení.

Vo vekovej kategórii žiakov je povolený maximálny zdvihový objem 5 cm3, pre jednomotorové modely, pre dvoj a viacmotorové modely – maximálny súčet zdvihových objemov 10 cm3.

Vo vekovej kategórii juniorov a seniorov je maximálny zdvihový objem motora 10 cm3 pre jednomotorové modely, pre dvoj a viacmotorové modely – maximálny súčet zdvihových objemov 15 cm3. ďalej elektrické motory, max. napätie nezaťaženého zdroja 42 V. Spaľovací dvojdobý motor (-y) musí byť vybavený ( -é) účinným tlmičom.

Maximálna hmotnosť modelu u jednomotorových modelov – 5 kg, u viacmotorových 7,5 kg (dtto pre pohon elektromotoru).

Model musí byť vhodne nezmazateľne označený licenciou, alebo menom pilota.

Do súťaže je možné prihlásiť iba jeden model.

4.1.3 Bezpečnostné pravidla

Usporiadateľ súťaže musí zreteľne vyznačiť stredový kruh pre pilota s priemerom 3 m.

Pilot modelu je povinný pred odštartovaním modelu upevniť si poistný remienok spájajúci zápästie s rukoväťou. Pokiaľ model nepristál a nezastavil sa motor, nesmie súťažiaci opustiť vyhradený stredový kruh a uvoľniť si bezpečnostný remienok rukoväte. Pri porušení tohto pravidla bude súťažiaci štartérom napomenutý a pri opakovanom porušení diskvalifikovaný. Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci.

4.1.4 Riadiace lanká (struny)

Dåžka laniek od rukoväte po stred modelu musí byť väčšia ako 12 m a menšia ako 21 m pre vekovú kategóriu žiakov. Pre vekovú kategóriu juniorov a seniorov, musí byť dåžka laniek väčšia než 13 m a menšia než 21,5 m. Meria sa od rukoväte po os vrtule. Skúška pevnosti riadiaceho mechanizmu, rukoväte a laniek, sa vykonáva ťahom 250 N (25 kp) najmenej raz v priebehu súťaže.

4.1.5 Bodovanie

Zhodnosť modelu s predlohou a letové vlastnosti hodnotia nezávisle na sebe traja bodovači. Pre hodnotenie modelu a hodnotenie letovej časti môže usporiadateľ určiť dve trojice bodovačov.

Z každej trojice bodovačov je jeden bodovač určený ako hlavný. Rozhoduje o pridelení nadhodnotenia, zaradenia voliteľných letových prvkov, kontroluje úplnosť vyplnenia bodovacích listín.

Jednotlivé položky sú hodnotené 0 – 10 bodmi a vynásobené zodpovedajúcim koeficientom K. Udeľujú sa iba celé body.

Spôsob bodovania:

VýborneDobreChybneVynechaný prvok
10 – 87 – 43 – 10 bodov

4.1.6 Dokumentácia k hodnoteniu

Pre posúdenie podobnosti modelu s predlohou musí súťažiaci predložiť:

  1. trojpohľadový výkres predlohy v mierke, rozpätie na výkrese nesmie byť menšie ako 125mm a väčšie ako 450 mm, všetky pohľady musia byť v rovnakej mierke
  2. aspoň jednu fotografiu alebo tlačenú reprodukciu predlohy
  3. doklad o farebnom prevedení a označení predlohy, pokiaľ nie je zrejmé z trojpohľadového výkresu alebo fotografie

Pri predložení nekvalitných alebo nedostatočných podkladov pre hodnotenú položku, nie je možné túto položku hodnotiť „výborne“ alebo „veľmi dobre“

4.1.7 Hodnotenie podobnosti modelu s predlohou (statické bodovanie)

Usporiadateľ zabezpečí bodovačom pred detailným hodnotením podobností hromadnú prehliadku všetkých prihlásených modelov a vhodný priestor pre detailné hodnotenie.

Pri detailnom hodnotení sú modely hodnotené zo vzdialenosti najmenej 2 m. Súťažiaci je prítomný hodnoteniu a manipuluje smodelom podľa pokynov bodovačov.

Návod k hodnoteniu:

Oprava modelu v priebehu súťaže musí byť oznámená jury, alebo hlavnému rozhodcovi a ti po oprave rozhodnú, či môže model v súťaži pokračovať.

4.1.8 Hodnotenie modelu

Por.PoložkaKoeficient (K)
1Bočný pohľad8
2Pohľad zhora a zdola3
3Pohľad z predu?
4Vyfarbenie, označenie, marking7
5Spracovanie7
6Zložitosť8

4.1.9 Celkové hodnotenie podobnosti modelu

Je dané súčtom bodov od troch bodovačov po vynásobení príslušnými koeficientmi a nadhodnotením.

4.1.10 Pracovný, prípravný a vzletový čas

Súťažiacemu musí byť oznámené zahájení prípravného času najmenej 5 min pred vyzvaním na štart. Meranie vzletového a pracovného času je zahájené v okamžiku, keď súťažiaci alebo pomocník začne štartovať motor alebo najneskôr 2 min po vstúpení do letového kruhu.

Vzletový čas je 3 min (+1 min za každý ďalší motor). Pracovní čas je 6 min (+ 1 min za každý ďalší motor), po jeho uplynutí sa neudeľujú žiadne body.

4.1.11 Definícia pokusu, počet pokusov, počet letov

Každý súťažiaci má právo na tri platné lety, v každom lete môže vykonať dva pokusy.

Pokus môže byť opakovaný na základe rozhodnutia rozhodcov iba vtedy, pokiaľ model nevzlietne pre nepredvídanú príčinu, ktorú nemohol ovplyvniť ani súťažiaci ani usporiadatelia.

Za pokus sa považuje keď model nevzlietne vo vzletovom čase alebo po vzlete nedokončí 10 okruhov.

Druhý pokus môže byť vykonaný ihneď po skončení prvého pokusu, alebo na konci letového kola. V oboch prípadoch má súťažiaci nárok na nový vzletový a pracovní čas.

Pokiaľ v priebehu letu odpadne akákoľvek časť modelu (s výnimkou obratu 9.5.4.12.k), bodovanie sa od tohto okamžiku ukončí a nehodnotí sa ani obrat, v ktorom k odpadnutiu časti modelu prišlo.

4.1.12 Letový program

Súťažiaci musí odlietať letový program skladajúci sa z povinných a výberových obratov v určenom poradí. Výberové obraty musia zodpovedať charakteru a letovým vlastnostiam typu predlohy. Súťažiaci musí predložiť vopred zvolený letový program a tento dohodnúť s hlavným letovým rozhodcom, ďalej spôsob ohlásenia začiatku a ukončenie každého letového obratu. Každý letový obrat musí byť zahájený najviac po preletení jedného okruhu po ohlásení. Medzi jednotlivými obratmi musí model preletieť aspoň dva vodorovné kruhy. Neohlásené obraty a obraty mimo poradia sa nehodnotia (známka 0).

Por.Letový prvokKoeficient (K)
1Vzlet?
2vodorovný let (3 okruhy)?
3výškový let 30o – 45o (3okruhy)5
4výberový obratpodľa obratu
5výberový obratpodľa obratu
6výberový obratpodľa obratu
7pristátie?
8celkový dojem zletu?
Výberové obraty:
Atri okruhy letu vo vlnovke7
Bnízky prelet (3 okruhy)?
Csviečka?
Dpremet normálny?
Epremet inverzný (obrátený)7
Fsúvratový oblúk?
Gtri okruhy vletu na chrbte7
Hosmička (vodorovná, zvislá, nad hlavou)8
Imedzipristátie sovládaním otáčok motora?
Jviacmotorový model6 za dvojmotorový
K6 + 1 za každý motor naviac (max. 8)?
Lrolovanie4
Mzasunutie a vysunutie klapiek4
Nodhodenie bomby, letákov, vlečného lana, padákov, zásob, prídavnej nádrže a pod.4
Ozasunutie a vysunutie podvozku6
PPravidlami nedefinovaná letová funkcia podľa danej predlohyhodnota koeficientu bude určená po dohode s hlavným rozhodcom 2 - 6

4.1.13 Letové hodnotenie

Je súčet bodov od troch bodovačov po vynásobení príslušnými koeficientmi.

4.1.14 Celkové hodnotenie

Súčet bodov statického hodnotenia modelu a letového hodnotenia dvoch lepších letov, určuje poradie. V prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok tretieho letu.

4.1.15 Popis letových obratov

1) Vzlet

Model musí plynulo rolovať po zemi najmenej štvrtinu letového kruhu. Po hladkom vzlete, pravidelne stúpať až do dosiahnutia normálnej letovej výšky (ramien pilota). Dåžku vzletu a uhol stúpania musí zodpovedať skutočnému lietadlu.

Chyby: model sa po vzletu dotkne zeme, nestúpa plynula, neprejde do vodorovného letu, visí na vrtuli, atd.

2) Vodorovný let (3 okruhy)

Letí sa vo výške ramien pilota. (1,5 – 2 m)

Chyby: výška letu kolíše, model „visí“ na stranu.

3) Výškový let na 45o (3okruhy)

V priebehu troch po sebe nasledujúcich okruhov musia lanká zvierať voči zemi uhol najmenej 30o. Stred kruhov, ktoré model opisuje, je priamo nad hlavou súťažiaceho. Najvyššie známky sa udelia, keď lanká neklesnú pod 45o a letová hladina je stála. Nižšie známky sa udelia za kolísajúci let medzi 45o a 30o, teda keď sa letová hladina v priebehu troch okruhov mení. Pokiaľ sa model kedykoľvek v priebehu troch okruhov dostane pod úroveň 30o, hodnotí sa obrat 0 bodmi.

4 – 6) Výberové obraty

7) Pristátie

Model sa približuje plynulo k zemi a pristáva podobne ako predloha, pristáva plynulo, bez odskočení, roluje po zemi až do zastavenia. Havária alebo pristátie na predok trupu sú hodnotené 0 bodmi, ale keď model pristane dobre a prevráti sa až na konci dojazdu, zníži sa hodnotenie, ktoré by inak bolo udelené, o 20 %.

8) Realizmus letu, celkový dojem

Musí byť hodnotená rýchlosť letu modelu v porovnaní voči skutočnému lietadlu, letová poloha a chovanie modelu ako pri obratoch, tak medzi obratmi, voľba letového programu s ohľadom na typ predlohy.

Výberové obraty:

Letové funkcie môžu byť akrobatického charakteru, alebo pohybové mechanické funkcie, ktoré môžu byť ľahko viditeľné rozhodcami počas letu.

A) Tri okruhy letu vo vlnovke

Model preletí každý okruh s najmenej dvomi vlnami. V priebehu vån model stúpa a klesá pod rovnakým uhlom. Dolná letová hladina je vo výške ramien pilota, v hornej zvierajú lanká uhol najviac 75o.

Chyby: nedodržovanie letových hladín, rôzne tvary vån, malý počet vån. Pokiaľ model opakovane nedosahuje v hornej hladine úroveň 30o, hodnotí sa 0 bodmi.

B) Nízky prelet (tri okruhy)

Letí sa v výške najviac 1,0 m.

Chyby: výška letu kolíše, model sa v priebehu obratu dotkne zeme, model „visí“ na stranu. Pokiaľ sa model v priebehu obratu dotkne zeme, alebo vyletí nad 1 m, hodnotí sa obrat 0 bodmi.

C) Sviečka

Model prejde takmer zvislým stúpaním z normálnej letové hladiny (1,5 – 2 m) do letové hladiny s uhlom laniek 45 – 75o a v tejto letové hladine vykoná najmenej 1 úplný okruh.

Chyby: stúpanie nie je výrazné, model sa neudrží v hornej letovej hladine

d) Premet normálny

Model začína z normálneho vodorovného letu alebo zmierneho klesania podľa typu lietadla. V hornej časti premetu zvierajú lanká uhol najviac 60o. Obrat je ukončený v normálnom vodorovnom lete.

Chyby: obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, v hornej časti je prekročený uhol laniek 60o.

e) Premet inverzný (obrátený)

Model začína obrat z letovej hladiny, keď lanka zvierajú uhol 60o, opíše kruh do výšky 1,5–2m a stúpaním ukončí obrat v hornej letovej hladine (60o), alebo je obrat zahájený zletu na chrbte, model opíše kruh (horní letová hladina 60o) a ukončí odletom na chrbte

Chyby: Obrat nie je zahájený a ukončený v hornej letové hladine (60o), premet nie je kruhový.

f) Súvratový oblúk

Obrat začína z normálnej letovej hladiny zvislým stúpaním, preletom nad hlavou pilota, klesaním a vybraním do normálnej letovej hladiny. Dráha letu modelu pri tomto obrate musí prechádzať nad stredom letového kruhu.

Chyby: obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, stúpanie alebo klesanie je málo strmé, model nepreletí nad stredom letového kruhu.

g) Tri okruhy letu na chrbte

Model musí urobiť tri plynulé, stabilné okruhy letu na chrbte v normálnej letovej hladine (1,5 – 2 m). Spôsob prechodu do letu na chrbte a späť je ľubovoľný a nehodnotí sa.

Chyby: výška letu kolíše, model visí na stranu.

h) Vodorovná osmička

Obrat začína z normálnej letovej hladiny. Model vykoná najprv 3/4, alebo 1 1/4 normálneho premetu, nasleduje jeden alebo 1 1/2 obráteného premetu a vybratie do vodorovného letu.

Chyby: obrat nie je zahájený a ukončený v predpísanej výške, veľkosť premetov nie je rovnaká.

Zvislá osmička

Obrat začína v letovej hladine 45o inverzným (obráteným premetom) a pokračuje normálnym premetom z hladiny 45o do hladiny 90o . Ukončením obratu je v hladine 45o. Za chybu sa nepovažuje obrátené poradie premetov.

Chyby: nedodržanie letových hladín, oválne premety, premety nie sú rovnakej veľkosti alebo stredy sú voči sebe posunuté.

Osmička nad hlavou

Obrat začína z normálnej letové hladiny (1,5 – 2 m) stúpaním zvislým letom nad hlavu pilota, kde vykoná normálny a inverzný okruh klesaním do letovej hladiny 45o sa stredovým preletom nad hlavou pilota. Obrat je ukončený zvislým klesaním do normálnej letovej hladiny (1,5 – 2 m).

Chyby: Nadväzovanie oblúkov osmičky nie je nad stredom kruhu (hlavou pilota), oblúky sú rôznej veľkosti. V dolnej línii oblúkov lanká zvierajú menší uhol než 45o.

Pozn.: Do letového programu je možné zaradiť len jeden typ obratu z položky h.

i) Medzipristátie s ovládaním otáčok motora

Model normálne pristane a opäť vzlietne, bez toho aby zastavil. Hodnotí sa najmä plynulosť pristátia a vzletu.

Chyby: stúpanie alebo klesanie modelu nie je plynulé, model sa pri rolovaní po zemi zastaví, odskakuje, roluje neprimeranou rýchlosťou, rolovanie je príliš krátke alebo dlhé.

Poznámka: Pri nedokončení obratu sa hodnotí 0 body. V tomto prípade sa nehodnotí ani pristátí.

j) Viacmotorový model

Pre hodnotenie tohto prvku musia byť všetky motory funkčné a musia sa podieľať pomerným spôsobom na celkovom ťahu. Pre najvyššie hodnotenie musia byť motory vchodu od vzletu až do pristátie. Pokiaľ niektorý motor (alebo motory) zastaví predčasne, hodnotenie sa úmerne znižuje. Pokiaľ nie sú všetky motory vchodu najmenej po dobu piatich okruhov, hodnotí sa 0 bodmi.

k) Odhodenie bomby, letákov, vlečného lana, padákov, zásob, prídavnej nádrže apod.

Odhodenie musí byť prevedené v určenej výške a mieste letového kruhu spôsobom zodpovedajúcim predlohe.

l) Zasunutie a vysunutie klapiek

Model v polohe pred rozhodcami vysunie klapky a preletí najmenej jeden okruh s vysunutými klapkami a znovu pred rozhodcami klapky zasunie. Pre plné hodnotenie musí model po vysunutí klapiek znateľne znížiť rýchlosť a zmeniť letovú polohu.

m) Rolovanie

Rolovanie môže byť vykonané pred letom alebo po ňom, ale súťažiaci musí oznámiť rozhodcom pred letom, kedy bude rolovanie vykonávať. Model roluje 1/4 okruhu. Model musí pred zahájením a po ukončením obratu stať v kľude.

Chyby: Nie je dodržaná dåžka rolovania. Model nie je v kľude pred a po ukončení obratu, model roluje neprimeranou rýchlosťou alebo nezastavuje, visí na krídlo, model vchádza do kruhu.

n) Zasunutie a vysunutie podvozku

Podvozok musí byť zasunutý ihneď po vzletu a vysunutý krátko pred pristátím. Rýchlosť a priebeh zatiahnutia a vytiahnutia musí zodpovedať predlohe.

o) Letová funkcia danej predlohy

Hlavný letový bodovač určí koeficient náročnosti podľa povahy letovej funkcie.

Súťažiaci je povinný dokázať, že predloha vykonáva túto funkciu. Je povinný popísať podstatu funkcie bodovačom pred nástupom do letového kruhu.