1.1 Kategória UR20 a 25 – rýchlostné upútané modely

(návrh k 1.1. 2023)

1.1.1 Definícia rychlostných modelov

Model s piestovým motorom, u ktorých vztlak vzniká pôsobením aerodynamických síl na nosných plochách, ktoré musia poèas letu zostať nepohyblivé (s výnimkou kormidiel). Účelom je, aby model dosiahol vlastnou silou čo najvyššiu rýchlosť na meranej dráhe.

1.1.2 Charakteristika

 1. Je povolený iba jeden motor.
Najväčší zdvihový objem motora:2,1 cm32,5 cm3
Najväčšia celková hmotnosť:400g500 g
Rozpätie (tolerancia 1%)1000 mm
Nosná plochaMinimálne 2 dm2/1 dm3 objemu motora
maximálne 6 dm2
Maximálne plošné zaťaženie100 g/dm2
Minimálny rozostup strún na konci krídla5 mm
 1. Model môže vzlietať zo zeme, alebo z ruky pomocníka.
 2. Podvozok musí byť pevný, najmenej jednokolesový, s najmenším priemerom kolieska 20 mm.
 3. Doporučuje sa použitie účinného tlmiča alebo výfuku Magic Muffler, celková dĺžka tlmiča smie byť najviac 150 mm - merané v priamej línii od osy valca, k výstupnému otvoru. Použitie rezonančného (ladeného) výfuku je zakázané. Maximálny priemer výstupného otvoru je 6 mm.
 4. Model môže byť nesymetrický a môže mať plochý trup. Nie je povolené aerodynamické kapotovanie valca motora.
 5. Vrtuľa musí byť dvojlistá.
 6. Usporiadateľ súťaže musí zreteľne vyznačiť stred kruhu a pilotný kruh pre pilota o priemere 3 m.

1.1.3 Palivo

 1. Pre motory so žhaviacou sviečkou je povolené používať iba štandardnú zmes 80% metanolu a 20% mazadla (ricínového oleja). Ďalšie prísady do paliva na zvýšenie výkonu motora nie sú povolené. Toto palivo dodá usporadateľ.
 2. Pre samozápalné motory je palivo bez obmedzenia a zabepečí si ho sám súťažiaci.

1.1.4 Riadiaca rukoväť a struny

 1. Minimálny rozostup strún na rukoväti je 25 mm
 2. Je povolené minimálne dvojdrôtové riadenie
 3. Najmenší priemer strún je 0,3 mm (tolerancia -0,011 mm)
 4. Spájanie strún medzi rukoväťou a modelom nie je dovolené
 5. Rukoväť musí byť vybavená bezpečnostným pútaním, napríklad bezpečnostným remienkom

1.1.5 Dĺžka dráhy

Vzdialenosť medzi prednou stranou držadla rukoväti a osou modelu (polomer letového kruhu) musí byť:
UR 20(do 2,1 dm3)11,37 m7 okruhov
UR 25(do 2,5 3)15,92 m5 okruhov

1.1.6 Skúška pevnosti

Skúška celého riadiaceho mechanizmu sa uskutočňuje ťahom 100 N, pred každým súťaným letom. Pokiaľ let prebieha za ochrannou sieťou, stačí skúška celého riadiaceho mechanizmu ťahom 50 N.

Pilot modelu je povinný si pred vzletom nasadiť bezpečnostný remienok, spájajúci rukoväť so zápästím. Pokiaľ model nepristál a nezastavil sa motor, nesmie si súťažiaci uvoľniť bezpečnostný remienok z ruky. Pri porušení tohto pravidla, bude let anulovaný.

Poistný remienok si musí zabezpečiť súťažiaci, z materiálu minimálne zodpovedanúci pevnostne pre vykonanie skúšky pevnosti riadenia.

Skúška pevnosti poisného pútania rukoväte sa vykoná samostatne na bezpečnostnom pútaní, pripevnenom k rukoväti rovnakým ťahom, ako celý riadiaci mechanizmus modelu.

1.1.7 Pracovný čas

Pracovný čas sú 3 minúty. Zahájenie pracovného času oznámi pilot zdvihnutím ruky, alebo oznámením časomeračom. Ak tak neučiní, začína dotykom na vrtuli, alebo roztočením vrtule za účelom naštartovania motora, alebo zahájením žhavenia.

1.1.8 Za pokus sa považuje

 1. Pokiaľ model neodštartuje v priebehu pracovného času.

 2. Pokiaľ model odštartuje, ale súťažiaci do troch minút od zahájenia pracovného času nezdvihne ruku na znamení, že chce merať čas.

1.1.9 Počet pokusov

Na každý platný let je možné vykonať dva pokusy. V prípade, že je prvý pokus neplatný, si súťažiaci môže zvoliť, kedy bude nasledovať druhý pokus. Ten môže nasledovať buď ihneď po vyčerpaní pracovného času pre prvý pokus, alebo až na konci súťažného kola.

1.1.10 Definícia platného letu

 1. Meria sa čas potrebný na preletenie vzdialenosti 500 metrov
 2. časomerači si zvolia takú pozíciu, aby bola na protiľahlej strane kruhu výrazná zvislá línia (stĺp, hrana budovy, atď.)
 3. Súťažiaci dá znamenie zodvihnutím ruky, že chce merať letový čas. Po tomto signále už nesmie súťažiaci použiť silu, na zvýšenie rýchlosti letu
 4. Po dvoch preletoch cez zvislú líniu, začína meranie času siedmych, alebo piatich okruhov.
 5. časomerači počítajú prielety zvislej línie na protiľahlej strane kruhu, nie pred sebou(!)
 6. pokiaľ model nevykoná požadovaný počet okruhov, je súťažiacemu zapísaný let s hodnotou 0 sekúnd

1.1.11 Počet letov

Každý súťažiaci má právo vykonať tri platné lety.

1.1.12 Počet pomocníkov

V letovom kruhu je povolené mať iba dvoch pomocníkov.

1.1.13 Anulovanie letu

 1. Pri použití sily na zvýšenie rýchlosti letu (hlava, ruka a model musia byť na jednej priamke) je súťažiacemu v danom kole, zapísaný výsledok 0 (nula)
 2. Pri odpadnutí časti modelu, počas letu
 3. Pokiaľ nemá pilot v priebehu pokusu zaistenú rukoväť podľa 1.1.13

1.1.16 Hodnotenie

Poradie bude určené súčtom dvoch lepších časov z troch letov. V prípade rovnakého výsledku rozhoduje tretí dosiahnut čas.