Príloha 4A – kategória F2A – prírucka rozhodcu

F2A je administratívne v podstate jednoduchá kategória, s málo pravidlami. Napriek tomu, je dôležité zachovanie kontinuity výkladov medzi jednotlivými šampionátmi a to je aj dôvodom, prečo bola prírucka rozhodcu vytvorená.

4.1.1 Definícia rýchlostného modelu

Nevyžaduje vysvetlenie

4.1.2 Charakteristiky rýchlostného modelu

 1. Pri meraní nosnej plochy, rozpätie sa meria v geometrickom strede, ktorý je definovaný miestom, kde je krídlo a stabilizátor pripojený k trupu
 2. Skontrolovaná musí byť aj funkcnosť vypínania motora
 3. Funkcia vypínania musí byť skontrolovaná počas kontroly laniek pred každým pokusom

Kontroluje sa takto:

 1. pomocou elastickej flaše musí byť skontrolované prúdenie paliva z nádrže do motora
 2. vypínanie musí byť následne aktivované a zaznamenaný odpor prúdeniu paliva z nádrže do motora zmenou tlaku vo fľaši
 3. skúšobná flaša má mať objem približne 100 cm3 a musí byť vybavená palivovým filtrom

4.1.3 Palivo

 1. musí byťt jednoznačné, že mazacou zložkou paliva je výhradne ricínový olej
 2. nie sú povolené žiadne prísady, takže smie byť použitý jedine olej z prvého lisovania
 3. registrované znacky, ako Castrol MTM, ktoré môžu obsahovať prísady, nesmú byť použité
 4. pomer miešania paliva musí byť meraný v objemových jednotkách a zložky musia byť následne zmiešané
 5. zloženie paliva musí byť testované na pomer metanol / olej, zmeraním špecifickej hmotnosti použitím štandardných kalibrovaných plavákov
 6. zloženie paliva musí byť overené členmi jury FAI

4.1.4 Priemer riadiacich strún

 1. tento bod by nemal spôsobovať problém, ale nie sú povolené pokovované struny, podla 4.1.7, ktorý urcuje: „žiadna vrstva materiálu nesmie byť aplikovaná na struny“
 2. musí byť k dispozícii mikrometer schopný zmerať s presnosťou na 1/1000 mm a použitý organizátorom pretekov na kontrolné meranie riadiacich laniek

Poznámka: ide o elektronický, digitálny mikrometer, podľa normy DIN 863 alebo ekvivalentnou, s odstupňovaním 0,001 mm a presnosťou 0,001 mm

4.1.5. Dåžka dráhy

 1. meraná vzdialenosť preletená modelom, musí byť najmenej jeden kilometer
 2. polomer letového kruhu, musí byť 17,69 m (9 okruhov = 1 km)

4.1.6 Skúška laniek

 1. tahová skúška musí byť vykonaná v mieste držadla rukoväte. NIE v mieste priečneho oporného čapu (ďalej len čap)
 2. ťahová skúška bezpecnostného remienku slúži na skúšku pevnosti remienku a jeho pripojenia k rukoväti. Neslúži na skúšku pevnosti riadenia

4.1.7 Riadiaca rukoväť a vidlica pylónu

 1. tento bod určuje, že počas oficiálneho letu, musí byť priečny cap v nepretržitom kontakte s vidlicou pylónu
 2. toto ustanovenie neurčuje, že priecny čap musí byť ZA vidlicou a NAD šikmou opierkou, ako je to na zobrazení
 3. dôležitým faktorom je, že priečny čap musí byť v kontakte s obomi ramenami vidlice pylónu počas celého letu
 4. priecny čap môže byť NAD, alebo POD šikmou opierkou, prípadne, jedna strana čapu môže byť na prednej strane vidlice
 5. akákolvek iná poloha než je na zobrazení, je pre pilota náročná a preto by sa mal pilot snažiť dosiahnuť zobrazenú
 6. Šikmá opierka je na vidlici na to, aby pilotovi pomohla dosiahnuť výhodnú polohu rukoväte. Iná poloha nie je výhodou pre dosiahnutie vyššej rýchlosti. Pilot nemôže vidieť pylón a môže byť pre neho nebezpečné kontrolovať jeho polohu
 7. je odporúčané, aby bolo fixovanie výšky pylónu prostredníctvom upínacieho mechanizmu, ktorý dovoľuje plynulé nastavovanie a nie krokové (predvŕtané otvory a kolík)

4.1.8 Definícia pokusu

 1. súťažiaci má pracovný čas 3 (tri) minúty od signálu štartu, na vzlietnutie a vloženie rukoväte do pylónu
 2. bude spustené meranie času. Teda meranie oficiálneho letu môže začať a skonciť viac, ako 3 (tri) minúty po signalizovanom štartovnom čase

4.1.9 Počet pokusov

Súťažiaci nesmie zacať druhý pokus bez návratu do priestoru technickej kontroly (kontrola laniek) súhlasne s 4.1.3 a 4.1.6

Rozpis poradia letov

 1. je odporúčané rozdeliť poradie štartujúcich tak, aby súťažiaci leteli v päťminútových intervaloch
 2. štartové poradie musí byť rozdelené tak, aby súťažiaci rovnakej národnosti neštartovali v priebehu 15 minút za sebou
 3. po vylosovaní štartového poradia, by súťažiaci mali byť rozdelení do troch rovnakých skupín – A, B a C
 4. v prvom kole sa letí podla poradia skupín A, B, C
 5. v druhom kole sa letí podla poradia skupín B, C, A
 6. v treťom kole sa letí podla poradia skupín C, A, B
 7. skončení jednej letovej hodiny každého kola by mala byť zaradená desaťminútová prestávka
 8. opravné lety by sa mali letieť vždy na konci každej skupiny, v ktorej bol pokus naplánovaný, alebo v desaťminútovej prestávke na konci letovej hodiny
 9. opravy a druhé pokusy sa poletia podľa vylosovaného poradia kola

4.1.10 Definícia oficiálneho letu

Na konci meraného letu má byť pilot informovaný zvukovým signálom o ukoncení merania, niektorým z časomeračov

4.1.11 Pocet letov

Nevyžaduje vysvetlenie

4.1.12 Pocet pomocníkov

4.1.13 Začiatok merania

 1. vedúci časomerač rozhodne, kedy pilot vložil rukoväť do vidlice pylónu – NIE rozhodca, ktorý sleduje chovanie pilota
 2. vedúci časomerač oznámi, kedy pilot vložil rukoväť do vidlice pylónu
 3. pre manuálne meranie, oznámi "dva", keď pilot vložil rukoväť do pylónu a model po prvý krát preletel výškomernú značku. "Jedna" oznámí, keď model preletí výškomernú znacku (oproti časomeračom)
 4. časomerači začnú merať čas, keď model preletí výškomernú značku po tretí krát
 5. časomerači by mali byť umiestnení za sebou, nie vedla seba
 6. keď je použité elektronické meranie, hlavný časomerač spustí primárne meranie vtedy, keď spozoruje, že pilot vložil rukoväť do pylónu. Keď to urobí, oznámi "v"(z anglického "in") a súčasne záložný časomerač spustí záložný systém
 7. rozhodca, ktorý sleduje chovanie pilota, musí oznámiť keď pilot vyberie rukoväť z vidlice pylónu
 8. časomerači a rozhodcovia musia na nacvičenie práce a rozhodnutia využiť oficiálny tréning

4.1.14 Výška letu

 1. dvaja rozhodcovia musia byť použití na túto úlohu: sledovať každý jednu výškovú značku
 2. musia byť umiestnení tak, aby mali príslušné značky v úrovni očí
 3. výškové obmedzenie sa aplikuje iba počas meraného letu

4.1.15 Anulovanie letu

Nevyžaduje vysvetlenie

4.1.16 Pocet časomeračov a rozhodcov

Nevyžaduje vysvetlenie

4.1.17 Klasifikácia

Nevyžaduje vysvetlenie

Tréning

 1. oficiálny tréning má byť vykonávaný podla vylosovania tak, aby každý súťažiaci mal urcených desať minút
 2. letový kruh nesmie byť použitý na tréning počas kola (povolenie tréningu, napríklad počas obeda, by znamenalo neobjektívnu výhodu pre súťažiacich, vylosovaných na lety po obede)
 3. tréningy vo volný deň a po ukoncení kôl, nemusia prebiehať podla vylosovania
 4. Samotní súťažiaci sú pri tréningu zvyknutí si sami riadiť využitie kruhu tak, aby každý mal striedavo čas na jeden let. Tento systém umožňuje omnoho viac tréningových letov, než akékolvek vylosovanie poradia. Všetci súťažiaci tak majú šancu na skúšobný let, opustenie kruhu a potrebné nastavenia a uváženie a na ďalší skúšobný let.